Sep 2, 2008

తెల్లోడు, నల్లోడు, దేశి, తమిళోడు, బెంగోలి, మళాయాళీ, నేను

ఏటి, అర్ధంకాలా? సదవండి

అమ్రికాలో
తెల్లోడు తెల్లోడు మితృలు
నల్లోడు నల్లోడు మితృలు (సాధ్యమైంతవరకు)
తెల్లోడు నల్లోడు శతృవులు
తెల్లోడు మెహికన్ అటుఇటు (కొంచెం శతృవు కొంచెం మితృడు)
దేశి దేశి మితృలు (పైకి లోపల శతృవు)
ప్రమపంచమ్లో ఎక్కడకిపోయినా ...
తమిళోడు తమిళోడు మితృలు
బెంగోలి బెంగోలి మితృలు
మళాయాళీ మళాయాళీ మితృలు
మఱి నేను...నేనో తెలుగోడ్ని
కాబట్టి
నేనూ నేను శతృవు..బుఱ్ఱ గోక్కోవద్దు.. ఐ మీన్ తెలుగు తెలుగు శతృవు అని అండ్ అండ్ అండ్
బెంగోలి తెలుగు శతృవు
తమిళ్ తెలుగు శతృవు
మళయాళి తెలుగు శతృవు
నా ఉద్దేశం ఏంటంటే
నాకు నేను శతృవు అనికాదు కాదు..కింది పాయింట్లు
1. దేశి దేశి శతృవులు
మనోళ్ళు ఆడే చీపు ఆటంత కంపు మూశీనది కొట్టదేమొ. వీటిల్లొ అత్యంత పేరుగడించిన ఆట "కాళ్ళులాగుట" అనేఆట. ఈ ఆట చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. దీనికి ప్రమాణాలు ఉండవు. ఆడేవాడి మానసిక స్థితే దీనికి ప్రమాణం. ఈ ఆట ఆడేవాడు ఎంత దిగజారితే అంత ఫలితం. బాసుకి సిగరెట్టు కొంపిచేవాడొకడు, వాడ్ని ఖుషీ చేయ్యటం కోసం సిగరెట్టు అలవాటు చేసుకున్నట్టు నటించి వాడిచేత కదిల్తే తాగించి వాడికి కాన్సరు పెంపొందించటం అదొక milestone ఈ ఆటలో.
అలానే, బాసుకి కాఫీ పొయిచటం. బాబా (అంటే బాసు బాసు అని)!! ఏంది, ఇంకా కాపీ తాగలా, ఎవురు తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళూలేరా, నేనెమన్న సచ్చా అనుకున్నావా, చూడు పని జేసి పనిజేసి బుఱ్ఱ ఎలా వంకరపోయిందో (దీన్నె పంపు కొట్టటం అంటారు - ఆటలో ఇదొక చిన్న టెక్నిక్కు, దీనివల్ల milestones ని తొందరగా చేరొచ్చు) ..ఇదిగో ఇప్పుడే తెస్త, ఏంది చిన్నలోటా నా, సా..ఇంతబతుకు బతికి చిన్నలోటా ఏంది నీకు పెద్ద లోటా తెచ్చిపెడత, బయట మంచు పడుతుందా, అవన్ని మనకి అలవాటేలే, మంచులో పుట్టి పెరిగినోడ్ని కాదూ(మనోడు ఏ రెంటచింతల నుంచో వచ్చుంటాడు, లేక చెన్నైయ్యో)..ఆరో అంతస్థు నుంచి దూకి మంచులోబడి ఈదుకుంటూ తెచ్చిపెడతాడు.బాబా అలా కాపీ ఇస్సు ఇస్సు అని లాగుతుంటే మనోడు, బాబా!! సూడు ఆ బాసిగాడు ఆడికేమి రాదు, వాడ్ని గమనించావా ఆడే ఆ ఎదవ సూరిగాడు వాడు ఇండియాలో బజ్జిలమ్ముకునేవోడు ఆడు, ఈడు బుస్సు ఆడు బుస్సుఈ పెపంచకమ్లో నేనొక్కడ్నే మంచోన్ని, నీకు కాపి తెచ్చిపెట్టేదెవడు? నేనేనా? నువ్వు పని జేస్తున్నవ్ అని గుర్తించేదెవరు? నేనేనా?..కాపీ కాంగనే బాబా ఒకలుక్కేస్తాడు (అంటే ఇంకసాలు ఆపహే నీ ఎదవగోల అని), ఏసి, సర్లే పని చూడుపో ఆళ్ళసంగతి తర్వాత సూద్దాం అంటాడు. మనోడు హమ్మ, దానెక్క ఒక పొడుగు కాపి (టాల్)పోయినా సెప్పాల్సింది సెప్ప అని మనసులో ఉప్పింగింపోతాడుమనోడు
ఇంకోఆటుంది ... దాన్ని "సెంటిమెంటు మీద గుద్దు" అంటారు. అంటే ఎదుటొడి సెంటిమెంట్లమీద కాష్ చేసుకోవటం.
ఇంకోటి "మానసికస్థితి తో చెడుగుడు". అంటే సచ్చినపాముని ఇంకా సంపటం, దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టటం ఇలా.
2. తమిళోడు తెలుగోడు శతృవులు
ఒక తమిళోడు ఒక తెలుగోడు సచ్చిన కలిసుండలేరు (పనిలో... రూమ్లలో కాదు). దీనికి నేను, తెలుగోడి అత్తెలివే కారణం అనుకుంటుంటా. తమిళోడూ తక్కువేమీ కాదు. వాడికి అన్ని అతే.
ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తా. తమిళోడి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పటాకి.
మా ఆఫీసులో ఒకానొక తం (తమిళుడు ఫర్ షార్ట్) ఉన్నాడు. వాడికి వాడు అబ్బో నేను చీఫ్ (చీప్) ఆర్కిటెక్టు అనుకుంటుంటాడు (వాడు ఇలా అనుకుంటుంటాడు అని అనుకునేవాడే తెలుగోడు - అంటే తెలుగోడు ప్రతీఒక్కడ్ని చిన్న సూపు, తక్కువగా ఊహిస్తాడు, మఱ్ఱినేను 34 అణాల తెలుగోడ్నేగా). తప్పులేదు. అనుకోనీ అనుకున్న. ఒకానొక రోజున మా పెద్ద తలకై ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన వెబ్బు ఆప్ప్లికేషను ఒకటి బిల్డు జేసి పబ్లిక్ ఫేసింగుకి పెట్టామన్నాడు. ఇచ్చిన టైము ఆరు గంటలు. ఏందయ్య అంటే ఒక టేబిలు, దాంట్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్, కింద ఒక "కలుపు" బట్టను, బట్టను నొక్కితే టేబిల్లో ఇంకో రో సృష్టించాలి. అవి పూర్తిచేసినాక "డన్ను" అని నొక్కితే డేటాబేసులోకి నెట్టి తర్వాతి పేజీలో సమ్మరీ సూపించాలి. దానికి మనోడు తిప్పలు పడ్డాడు, ఏడవలేక మద్దెలమీద పడినట్టు నన్ను ఇరికించటానికి చూసాడు. డేటాసోర్శ్ క్రియేటుసేసా వాడుకో అన్నా, ఉదాహరణ ఇవ్వు అన్నాడు. ఇప్పుడు అంత టైము లేదు అన్నాడు. నేనే రాశుకుంటా కనెక్షను సెట్టింగులు గట్రా కోడులో అన్నాడు. సరే మొత్తానికి ప్రొడక్షను కి వెళ్ళిందిఅప్ప్లికేషను.
నాకు ఓరోజు పొద్దున్నే ఫోంజేశాడు.
"ఏంది"
"బగ్గు"
"ఎక్కడా?"
"నీ యాప్ సర్వర్లో"
"ఏంకత"
"జేయస్పీ థ్రెడ్సేఫ్ కాదు, నేను రాసిన జేయస్పీ నేనూ అనుకున్నట్టు ప్రవర్తించటమ్లేదు. ఇది ఐతే జేయస్పీ లేక వెబ్స్పియర్లో బగ్గు"
"ఏంజేయమంటా?"
"ఐ.బి.యం తో పి.యం.ఆర్ క్రియేట్ జేయ్"
"నువ్వే జేసుకో"
"సరే"
ఇది అయ్యాక నేను దొంగతనంగా వాడి జెయస్పీ చూసా. మనోడు డేటాబాసు కన్నెక్షను పేజీలో క్రియేటు జేస్తున్నడు.
అలా తెలిసింది మనోడి అసలు రంగు.
ఇంకో ఝలక్కు:
వాడి ఫోను
"యో!! నీ సర్వరు సచ్చింది"
"ఏమైంది?"
"ఎవుడికీ పేజి రాటల్లా"
"సరిగ్గ సెప్పు సర్వెర్ సచ్చింది ఇవన్ని ఎందుకు, నేను సూసి చెప్త"
నేను సర్వర్లో జూశా..ఏమి యర్రరు లేదు. ఈలోపల పెద్దోడి ఫోను

"Can some one promise me that app will up and running by 4 pm"
మనోడు 4 కే దొబ్బుకెళ్ళాడు ఇంటికి.
తీరాజూస్తే, ప్రాడ్ యాప్ డెవ్ డేటాబేసుకి పాయింటౌతున్నది.

ఇంకో ఝలక్కు

మనోడికి లాగులు (ఏసుకునేవి కాదు - అప్ప్లికేషను రాసేవి) సూట్టానికి ప్రొడక్షను మీద యూఐడి కావాలని నన్ను అడిగాడు. నేను అది మంచి పధతి కాదు అని జెప్ప. అంతే రగిలిపొయ్యాడు. వాళ్ళ మేనేజరు దెగ్గర ఏడ్సినట్టు ఉన్నాడు, ఆడు నాకు ఫోను

"What the heck is this UID?"
"What u guys (gays) want?"
"TAMIL PAYYA is weaping, he wants an account on prod"
"Why U guys want uid?"
"I dont know, this ass sitting on the top my head and weaping, he may need it for logs, or to set some crontabs"
"here are the logs, for cron give me the script, I will add 'em to crontab, in general uid for developer as a matter of discussion even to an architect cannot be given, but to have it, talk to sys admin not me" (రాజు తల్సుకుంటే దెబ్బలకి కొదవా - ఎఱ్ఱినాకొడకా.. ఆడు ఏడ్సాడు, ఈడు తుమ్మాడు- సిసి ఎదవలు)
"click" - disconneted

సివరాకరికి వాడికి యూఇడి వచ్చింది. నేను నా ఏరియా పెర్మిషన్స్ ని 744 కి మార్చేసా. ఖేల్ ఖతం.
3. తెలుగోళ్ళు తెలుగోళ్ళు శతృవులు
ఇదెలా? మనం కాకుల్లాంటోళ్ళం. ఇంకోళ్ళని తిననీయ్యం. తెలుగోడు తెలుగోడు తెలుగులో మాట్టాడుకోరు. వీడుట్టి ఎదవ అనుకుంటారు పక్కనోళ్ళగురించి. సహాయమా? అంటే అంటారు!! మీ ఇంటికొస్తే ఏమిస్తారు మా ఇంటికొస్తే ఏమితెస్తారు అంటారు. మీ ఇంటిపేరేంటి? ఇలా నడుస్తుంది మన గోల.

7 comments:

 1. telugOllaguriMchi pedda idea lEdugaanee, tamiLoLLaguriMchi correct ga cheppaaru.

  ReplyDelete
 2. bhale cheppaaru mastaru, chala correct gaa cheppaaru. meeru cheppindhi nootiki nooru paallu nijam...

  ReplyDelete
 3. మీకు నా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

  ReplyDelete
 4. chaala baaga raasarandi bhaskar garu.adirindi.

  ReplyDelete
 5. @హరిత: ఏమండి హరితా గారు!! థంక్సులు అండి. మందేవూరేంటి?

  ReplyDelete
 6. what a fish...........chala baga elobarate chechasru!!!!!!!!!!!!mee pations ki naa namaskaramulu.

  ReplyDelete