Nov 2, 2009

విశ్వేశం మాధవం ధుణ్ఢిం

విశ్వేశం మాధవం ధుణ్ఢిం దణ్డపాణించ భైరవం
వన్దే కాశీం గుహాం గణ్గాం భవానీం మణికర్ణికాం
ఉత్తిష్ట కాశి భగవాన్ ప్రభువిశ్వనాధో
గఞ్గోర్మి-సంగతి-శుభైః పరిభూషితొబ్జైః
శ్రీధుణ్డి-భైరవ-ముఖైః సహితాన్నపూర్ణా
మాతా చ వాఞ్ఛతి ముదా తవ సుప్రభాతం

బ్రహ్మమురారిస్త్రిపురాంతకారిః
భానుః శశి భూమిసుతో బుధశ్చ
గురుశ్చ శుక్రః శని-రాహు-కేతవః
కుర్వన్తు సర్వె భువి సుప్రభాతం

వారాణసీ-స్థిత-గజానన-ధుణ్డిరాజ
తాపత్రయాపహరణె ప్రథిత-ప్రభావ
ఆనంద-కందలకుల-ప్రసవైకభూమె
నిత్యం సమస్త-జగతః కురు సుప్రభాతం

బ్రహ్మద్రవొపమిత-గాఞ్గ-పయః-ప్రవాహైః
పుణ్యైహ్ సదైవ పరిచుంబిత-పాదపద్మె
మధ్యెఅఖిలామరగణైః పరిసెవ్యమానె
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

ప్రత్నైరసంఖ్య-మఠ-మందిర-తీర్థ-కుణ్డ
ప్రాసాద-ఘట్ట-నివహైః విదుషాం వరైశ్చ
ఆవర్జయస్యఖిల-విశ్వ-మనాంసి నిత్యం
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

కె వా నరా ను సుధియహ్ కుధియొ.అధియొ వా
వాఞ్ఛంతి నాంతసమయె శరణం భవత్యాః
హె కొటి-కొటి-జన-ముక్తి-విధాన-దక్షె
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

యా దెవైరసురైర్మునీంద్రతనయైర్గంధర్వ-యక్షొరగైః
నాగైర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరస్సంసెవితా సిద్ధయె
యా గణ్గోత్తరవాహినీ-పరిసరె తీర్థైరసంఖ్యైర్వృతా
సా కాశీ త్రిపురారిరాజ-నగరీ దెయాత్ సదా మణ్గళం

తీర్థానాం ప్రవరా మనొరథకరీ సంసార-పారాపరా
నందా-నంది-గణెశ్వరైరుపహితా దెవైరశెషైః-స్తుతా
యా శంభొర్మణి-కుణ్డలైక-కణికా విష్ణొస్తపొ-దీర్ఘికా
సెయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దెయాత్ సదా మణ్గళం

అభినవ-బిస-వల్లీ పాద-పద్మస్య విశ్ణొః
మదన-మథన-మౌలెర్మాలతీ పుష్పమాలా
జయతి జయ-పతాకా కాప్యసౌ మొక్షలక్ష్మ్యాః
క్షపిత-కలి-కలణ్కా జాహ్నవీ నః పునాతు

గాణ్గం వారి మనొహారి మురారి-చరణచ్యుతం
త్రిపురారి-శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం

విఘ్నావాస-నివాసకారణ-మహాగణ్డస్థలాలంబితః
సిందూరారుణ-పుఞ్జ-చంద్రకిరణ-ప్రచ్ఛాది-నాగచ్ఛవః
శ్రీవిఘ్నెశ్వర-వల్లభొ గిరిజయా సానందమానందితః (పాఠభెద విశ్వెశ్వర)
స్మెరాస్యస్తవ ధుణ్డిరాజ-ముదితొ దెయాత్ సదా మణ్గళం

కణ్ఠె యస్య లసత్కరాల-గరళం గణ్గాజలం మస్తకె
వామాణ్గె గిరిరాజరాజ-తనయా జాయా భవానీ సతీ
నంది-స్కంద-గణాధిరాజ-సహితః శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః
కాశీ-మందిర-సంస్థితొఖిలగురుః దెయాత్ సదా మణ్గలం

శ్రీవిశ్వనాథ కరుణామృత-పూర్ణ-సింధొ
శీతాంశు-ఖణ్డ-సమలంకృత-భవ్యచూడ
ఉత్తిష్ఠ విష్వజన-మణ్గళ-సాధనాయ
నిత్యం సర్వజగతః కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ వృషభ-ధ్వజ విశ్వవంద్య
సృష్టి-స్థితి-ప్రళయ-కారక దెవదెవ
వాచామగొచర మహర్షి-నుతాణ్ఘ్రి-పద్మ
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ భవభఞ్జన దివ్యభావ
గణ్గాధర ప్రమథ-వందిత సుందరాణ్గ
నాగెంద్ర-హార నత-భక్త-భయాపహార
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ తవ పాదయుగం నమామి
నిత్యం తవైవ శివ నామ హృదా స్మరామి
వాచం తవైవ యషసానఘ భూషయామి
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

కాశీ-నివాస-ముని-సేవిత-పాద-పద్మ
గణ్గా-జలౌఘ-పరిషిక్త-జటాకలాప
అస్యాఖిలస్య జగతః సచరాచరస్య
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

గణ్గాధరాద్రితనయా-ప్రియ శాంతమూర్తె
వెదాంత-వెద్య సకలెశ్వర విశ్వమూర్తె
కూటస్థ నిత్య నిఖిలాగమ-గీత-కీర్తె
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

విశ్వం సమస్తమిదమద్య ఘనాంధకారె
మొహాత్మకె నిపతితం జడతాముపెతం
భాసా విభాస్య పరయా తదమొఘ-శక్తె
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

సూనుః సమస్త-జన-విఘ్న-వినాస-దక్షొ
భార్యాన్నదాన-నిరతా-విరతం జనెభ్యః
ఖ్యాతః స్వయం చ శివకృత్ సకలార్థి-భాజాం
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

యె నొ నమంతి న జపంతి న చామనంతి
నొ వా లపంతి విలపంతి నివేదయంతి
తెషామబొధ-శిషు-తుల్య-ధియాం నరనాం
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీకణ్ఠ కణ్ఠ-ధృత-పన్నగ నీలకణ్ఠ
సొత్కణ్ఠ-భక్త-నివహొపహితొప-కణ్ఠ
భస్మాంరాగ-పరిషొభిత-సర్వదెహ
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీపార్వతీ-హృదయ-వల్లభ పఞ్చ-వక్త్ర
శ్రీనీల-కణ్ఠ నృ-కపాల-కలాప-మాల
శ్రీవిశ్వనాథ మృదు-పన్కజ-మఞ్జు-పాద
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

దుగ్ధ-ప్రవాహ-కమనీయ-తరంగ-భంగె
పుణ్య-ప్రవాహ-పరిపావిత-భక్త-సంగె
నిత్యం తపస్వి-జన-సేవిత-పాద-పద్మె
గణ్గె శరణ్య-శివదె కురు సుప్రభాతం

సానందమానంద-వనె వసంతం
ఆనంద-కందం హత-పాప-వృందం
వారాణసీ-నాథమనాథ-నాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యె

[శ్రీ కాశీ విశ్వనాధ సుప్రభాతం]
[గమనిక:- ఇది నేను సంస్కృతం నుండి తెలుక్కి మార్చింది. తప్పులున్న సరిదిద్దగలరు. సంస్కృత మూలం - http://sanskritdocuments.org/all_pdf/kAshivishvanAthasuprabhAtam.pdf]

కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా యావత్ జనులకూ -
శివతత్వంతో నిండిన పౌర్ణమి వెలుగులు మనలోని అజ్ఞానపు అంధకారాలని రూపుమాపి జ్ఞానం వైపుకి నడిపించుగాక
.

2 comments:

  1. బావుందండి...మొత్తం రాయటం నిజంగా హర్షించదగ్గ విషయం.very nice.

    (వీలు చూస్కుని నిన్నటి వంటల టపా మీద ఒక లుక్కేయండీ మరి..)

    ReplyDelete