Apr 22, 2009

బాబుల్ తుం బగియా కే తరువర్

ఈ మధ్య దేనికోసమో గూగులదేశంలో వెతుకుతుంటే ఇది దొరికింది.
ఇది చదువుకుని ఆడోళ్ళు!! ఏడవద్దు.

బాబుల్ తుం బగియా కే తరువర్, హం తరువర్ కి చిడియా రే
దానా చుగ్తె ఉడ్ జాయే హం, పియా మిలన్ కి ఘడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కీ లడియా రే
బాబుల్ తుం బగియా కే తరువర్, హం తరువర్ కి చిడియా రే
ఆంఖోం సే ఆసూ నిక్లె తో పీఛే టకే నహీ ముడ్కే
ఘర్ కీ కన్యా బన్ కె పంఛీ, ఫెరె నా డాలీ సే ఉడ్కే
బాజీ హారీ హుయీ త్రియా కీ
జనం-జనం సౌగాత్ పియా కీ
బాబుల్ తుం గూంగే నైన, హం ఆసూ కి ఫుల్ఝడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
హంకొ సుధ్ న జనం కె పెహ్లె, అప్ని కహ అతారి థీ
ఆంఖ్ ఖోలి తో నభ్ కె నీఛే, హం థ గోద్ తుమ్హారీ థీ
ఐస థ వహ్ రైన్-బసెర
జహా సాంఝ్ భి లగే సవేర
బాబుల్ తుం గిరిరజ్ హిమలయ, హం ఝరోన్ కి కడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
ఛిత్రాయె నౌ లఖ్ సితారే, తేరి నాభ్ కి ఛాయ మే
మందిర్-మూరత్, తీరధ్ దేఖే, హమ్నె తెరీ కాయ మే
దుఖ్ మే భీ హమ్నే సుఖ్ దేఖా
తుమ్నే బస్ కన్య ముఖ్ దెఖా
బాబుల్ తుం కులవన్ష్ కమల్ హో, హం కోమల్ పంఖుడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
బచ్పన్ కె భోలెపన్ పర్ జబ్, ఛిట్కె రంగ్ జవనీ కే
ప్యాస్ ప్రీతి కి జాగి తో హం, మీన్ బనె బిన్ పానీ కే
జనం-జనం కె ప్యాసె నైన
ఛాహే నహిన్ కున్వారే రెహ్న
బాబుల్ ఢూండ్ ఫిరో తుం హంకో, హం ఢూండే బవారియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
ఛఢ్తి ఉమర్ బఢీ తో కుల్-మర్యద సే జా టక్రాయీ
పగ్డి గిర్నె కె డర్ సె, దునియ జ డోలి లే ఆయి
మన్ రొయా, గూంజీ షెహ్నయీ
నయన్ బహే, ఛునరీ పెహ్నాయీ
పెహ్నాయీ ఛునరీ సుహాగ్ కీ, యా డాలి హత్కడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
మంత్ర పఢే సౌ సాదీ పురానే, రీత్ నిభయీ ప్రీత్ నహి
తన్ కా సౌదా కర్ కె భీ తో, ప్రియా మన్ కా మీత్ నహీ
గాన్ ఫూల్ సా, కాంటే పగ్ మే
జగ్ కె లియే జియే హం జగ్ మే
బాబుల్ తుం పగ్డీ సమజ్ కే, హం పథ్ కీ కంకడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
మాంగ్ రచీ ఆసూ కే ఊపర్, ఘూఘత్ గీలి ఆంఖం పర్
బ్యాహ్ నాం సే యహ్ లీల జాహిర్ కర్వాయీ లాఖోన్ పర్
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
దేఖ జో ససురాల్ పహుంచ్కర్, తో దునియా హి న్యారీ థి
ఫూలోన్ స థ దేష్ హర, పర్ కాంటో కి ఫుల్వారీ థి
కెహ్నె కొ సారె అప్నె థె
పర్ దిన్ దొపహర్ కె సప్నె థె
మిలీ నాం పర్ కోమల్తా కే, కేవల్ నరం కంకడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
వేద్ శాస్త్ర థె లిఖె పురుష్ కె, ముష్కిల్ థ బచ్కర్ జాన
హారా దానవ్ బచ్ లెనె కొ, పతీ కో పర్మేష్వర్ జాన
దుళన్ బంకర్ దియా జలయా
దాసీ బంకర్ ఘర్ బార్ చలాయా
మా బంకర్ మంతా బాంతీ తో, మహల్ బనీ ఝొపడియ రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
మన్ కి సేజ్ సుల ప్రియతం కో, దీప్ నయన్ క మండ్ కియా
ఛుడా జగత్ సే అప్నే కో, సిందూర్ బిందు మే బంద్ కియా
జంజీరోన్ మే బాంధా తన్ కో
త్యాగ్-రాగ్ సే సాధా మన్ కో
పంఛీ కే ఉడ్ జానె పర్ హీ, ఖోలి నయన్ కివాదియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
జనం లియా తో జలే పితా-మా, యౌవన్ ఖిలా ననద్-భభీ
బ్యాహ్ రచా తో జలా ముహల్లా, పుత్ర హువా తో బంధ్య భి
జలే హృదై కే అందర్ నారీ
ఉస్ పర్ బాహర్ దునియా సారీ
మర్ జానే పర్ భీ మర్ఘత్ మే, జల్-జల్ ఉఠీ లకడియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే
జనం-జనం జగ్ కే నఖ్రే పర్, సాజ్-ఢాజ్కర్ జాయే వారి
ఫిర్ భి సంఝే గయే రాత్-దిన్ హం తాడన్ కే అధికారి
పెహ్లె గయె పియ జొ హంసే
అధం బనే హం యహన్ అధం సే
పెహ్లె హి హం ఛల్ బసే, తొ ఫిర్ జగ్ బాతే రెవాదియా రే
ఉడ్ జాయే తో లౌట్ న ఆయే, జో మోతీ కి లడియా రే

4 comments:

 1. హవ్వ..హవ్వ ఎంత మాటన్నారు ;) మహిళా బ్లాగర్లు చదివాru అంటే మీకు రెండో పెళ్ళి చేస్తారు.

  అందుకే ఆలశ్యం చెయ్యకుండా ఉడ్ జావో :)

  ReplyDelete
 2. నాదీ ఓ కన్నీటి చుక్క, కాపురాలకెళ్ళే ఆడోళ్ళకోసం. భా.రా.రె, మనం కండలపైకి చొక్కలు మడుచుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాం దేనికైనా. :):)
  ఏమైనా లోతుగా ఆలోచింపజేసే పాట ఇది.

  ReplyDelete
 3. నాలాంటి హిందీ డమ్మీల కోసం భాస్కర్ గారు ఇప్పుడు ఇదంతా తెలుగు లోకి తర్జుమా చెస్తారంట :P

  ReplyDelete
 4. హా!! మాది ఈఊరు కాదు, ఇప్పుడే వస్తా!!

  ReplyDelete