Dec 31, 2015

నాన్న జ్ఞాపకాలు - రావిశాస్త్రి - 2

అలా ఆడి సెంపపేల్సినాక యెడ్డు మమ్మలొందర్ని అదరగొట్టి సెప్పేడు; ఉరే యెదవలఁజాకొడకల్లార, సెంట్రల్జెయిల్దప్ప ఇంకో
యెడ్రసే లేని దొంగలంజాకొడకల్లార, బేచీలకింద సెట్టయిపొయ్యి ఊరుని దోసుకునీ దగుల్బాజీ నా కొడకల్లారా! ఊరంట దిరిగీ
ఎర్రిపీరు నా కొడుకుల్ని దోసుకొమ్మని జెప్పి మీకు ఒవడిచ్చేడ్రా అక్కు? ఏడుకొండల ఎంకటేస్సెర సోవి ఇచ్చేడా, లేక, మాల కొండ
మల్లికార్జునస్సోవి ఇచ్చెడా? ఒవుడిచ్చేడ్రా మీకు ఆ అక్కు లంజాకొడకల్లారా? దేవుడివ్వని అక్కు మేం మీకిస్తే దేవుడితొ సకంవోటా
ఏసుకుంటావురా లంజాకొడకా నువ్వు?! నీకు అస్సలు వోటాయే లెద్దు! ఫో పొమ్మంటాను! పొమ్మంటె నువ్వు నా
పిక్కమీది సొట్ట ఎఒంట్రుక తెంపగలవా నువ్వు?! తెంపగలుగుతావురా నువ్వు?, సెప్పర, సత్తరకాయ సొట్టెంట్రుక లఁజాకొడకా!
నీకు బుస్ కోట్లు, టైటు పేంట్లు, రిస్టోసీలు, బాటా బూట్లు, సెంట్లు పౌడర్లు, పాలకంట ముంక్డ్లు అన్ని నీకెలాగొచ్చాయిరా,
లంజాకొడకా! ఇయ్యన్ని నీకు నీ అక్కు మీద దొరికినయ్యా, లెక్కపోత్తె మా పెర్మిసన్ మీద దొరికినయ్యా?! పో, లజికొడకా! పో, నీకు అస్సలు ఓటయే లెద్దు. ఉరే, సిత్తర్లేక్కా ఇదిగొ నీ రొండొందలు, ఉరే బైరాగి బంగారి నా కొడక, ఇదిగొ నీ రెండొందలు!
ఒట్టుకుపొండి!పొండి!పొయ్యి సెంకరమ్మ కొట్టుకాడ సారాయే తాగుతారో, సందలి సత్రఁకాడికెళ్ళి సిలువే పీలుస్తారో, సింతసెట్ల
తోటకాద సిలకమ్మ కంపెనికెళ్ళి సిపిలెస్సే సంపాయిచ్చుకుంటారో, అదంతా మాకు అనువసురం! మీ సేర్లు మీరు తీసుకుపొయ్యి ఎల్లా
సస్తారో సవ్వండి! ఈ సత్తరకాయ సెత్తాకారిలంజాకొదుకు మట్టుకు మాతొ టేసంకొస్తాడు!

**********

సినిమాస్టారు జీవితం చాలా పవిత్రమైనదని తెలిసిన జనమూ తెలియని జనమూ కూడా ఎలాఐతే నమ్మరో అల్లగే రైల్వే ఇంజనీరు లంచాలు కొట్టలేదంటే యెవ్వరూ నమ్మరు

**********

నలుగురి చెల్లెళ్ళ బరువూ తనమీద పడకుండా ఇద్దరన్నలూ తండ్రితో వేరయిపోయి ఎవరిభార్యతో వారు వేరే వూళ్ళలో ఉద్యొగాలు
చేసుకుంటూ వారున్నారు. ఆ అన్నలిద్దరికీ తమ తండ్రి మిగతా ఇంజనీర్లలాగా లంచాలు పుచుకోకుండా మడికట్టు క్కూర్చున్నాడని చలా కోపం ఉంది. వీలూన్నప్పుడు డబ్బు ఎందుకు తీసుకోకపోవాలి? తీసుకోక, మమ్మల్ని ఎంతోకాలం బీదగా ఉంచి ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలి? అనేది వారి అప్పటి వాదన, వారి భార్యల ఇప్పటి వాదన కూడాను.
**********

కధల్లో నాయకుల్లాగా సినెమాల్లో హీరోల్లాగ్గ చిలకదాసు తనే కట్నం లేకుండా పెళ్ళి చేసుకోబోతున్నాడు. "సోదర సోదరీమణులారా,
బంధుమిత్రులారా,ఆర్యులారా, నా భార్యలారా, నీను చిలకదాసుని,సూర్యబింబానికి చినబాబు కొడుకుని, చంద్రబింబానికి చిట్టి
మేనల్లుణ్ని! హిందీ హీరోలకి తెలుగు తమ్ముణ్ని! నేను కట్నం పుచ్చుకోకుండా పెళ్ళి చేసుకోబోతున్నాను! పిల్ల ఎలాగ ఉంటుందంటే: గాజు బొమ్మ, గులాబి పువ్వు, గంధంగిన్నే - అదీపిల్ల! దాని అయ్య దాని అక్కలకి కట్నాలు ఇచ్చుకున్నాడు. దాంతో వాడి
ఇల్లు గుల్లయిపోయింది. కట్నాలు పుచ్చుకొని మా అన్నలకి పెళ్ళిళ్ళుచేసి తెగబలిసాడు మా అయ్య! కానీ నేను గాంధీ మహాత్మాగారి
నీతిసూత్రాలకి కట్టూబడి ఓ బతికిచెడ్డ ఆడపిల్లని కాణీ కట్నం లేకుండా నా భార్యగా స్వీకరించి బాగుచేస్తున్నాను. కొట్టండి జెయ్ కొట్టండి చిలకల ఆంజనేయదాసుగారికి ఛ్చీర్స్ చెప్పండి!"

*********

కడసారి కొడుకు కాబట్టి అతనికి తన తండ్రి తాలూకు పేదరికపు తొలిరోజుల సంగతి తెలియదు. తన తండ్రిపడ్డ కష్టాల గురించి కాని వాటి లోంచి బైటపడాలనే తన తండ్రి పట్టుదల గురించి కాని అతని దీక్షా ధైర్యాల గురించి కాని అతనికి తెలియదు. అలాగే
అతనికి తన అన్నల పిత్రుభక్తి గురించి కూడా తెలియదు. అతనికి జీవితం సరిగా తెలియదు; అతను తెలుగు సినిమాల మీద పెరిగేడు

********

కాని త్వరలోనే దాసుకి తెలిసిపోయింది. సరళ యెడల తనకి ఉన్న ప్రేమ కాంక్షలో నూటికి నూరువంతులు సరళ చీర విప్పిచూడాలనే కాంక్షతప్ప మరేదీలేదని దాసుకి తెలిసిపోయింది

********

No comments:

Post a Comment